Pratisyen hekim muayenesi depresyon

Pratisyen hekim muayenesi :

Depresyon geçiren yaa da depresyonda sık sık rastlanıldığı gibi ne olduğunu anlamadığı bir rahatsızlığı olan birinin genellikle ilk başvurduğu kişi aile doktorudur. Daha önce de değinildiği gibi, pratisyen he kimler her zaman depresyon içindeki insanların ihtiyacı olan yakın ilgiyi sağlayamazlar. Bunun birkaç nedeni vardır. En yaygın olanı pratisyen hekimin zamanının olmaması ya da zamanının olmadığını iddia etmesidir. Gerçekten de aile hekimi sistemi doktorların her bir hastaya çok kısa zaman ayırmaları temeline dayanır. Doktor herhangi bir hastaya gereğinden çok zaman ayıracak olsa bu günün bütün randevu sistemini altüst eder ve bekleme odasında kuyrukların oluşmasına neden olur. Hekimin bir dert dinleyici olarak zaman bula maması hiç kuşkusuz gerçek bir sorundur, ancak Anthony Clare'in de belirttiği gibi "çoğu bu zamanı bulurlar ve sonucunda ruhsal hastalıkların nispeten hafif biçimlerini rahatlatmak için çok şey yaparlar." Pratisyen hekimlerin depresyon hastalarının ihtiyacı olan konuşmayı sağlayamamalarının bir nedeni de bütün pratisyen hekimlerin iyi iletişim becerilerine sahip olmamalarıdır. Günümüzde iletişim becerilerinin üzerinde çok durulmaktadır ve tıp eğitimi de bunun dışında kalmamaktadır. Sorun iletişim becerilerinin bu vurgulanmasının henüz çok yeni olması ve pek çok doktorun bu doğmadan önce fakülteden mezun olmuş olmalarıdır.

 Daha önce mezun olmuş doktorların tümünde iletişim becerisi eksikliği olduğunu söylemek de haksızlık olacaktır. Doktorlardan pek çoğu çok iyidirler, ancak doktora gidip de fazla bir yarar görmeyen bir depresyon hastasının arkadaşları ve ailesi bu noktayı hatırlarından çıkarmamalıdırlar. Pratisyen hekimin dinleyici olarak rolü çoğunlukla depresyon içindeki hastanın bir arkadaşının bulunmadığı bir ortamda pek konuşkan olamadığı dır ve karşısında otoriter durumda olan biri bulunduğu resmi durumlarda bunda daha da güçlük çekecektir. Depresyon, özellikle ağır bir depresyon geçi ren kişiyi konuşturmak güç olacağı gibi, konuya anlaşılır bir biçimde girmesini sağlamak nere deyse imkansızdır.

Kraliyet Psikiyatristler Derneği ile Kraliyet Pratisyen Hekimler Derneğinin depresyon konusunda yayınladığı broşürün tedavi bölümün de konuşmanın yararlı olabileceği belirtilmektedir. Ancak yine burada depresyon içindeki insanların çoğunun bir tedavi biçimi olarak konuşmayı kullanmakta güçlük çektiklerine de işaret edilmektedir. Bunların durumları onları enerjiden ve ilgilenmekten yoksun bırakır, ancak "depresyonun olası nedenlerini araştırmak ve ortaya çıkarmak enerji ve motivasyon gerektirir ve depresyon henüz ağır evresindeyken bu çok güçtür." Daha önce belirtildiği gibi bir pratisyen hekimin durumu anlayıp iyi bir dinleyici olmasının önünde en az iki engel daha vardır. Bunlardan biri hekimin fiziki durumları psikolojik veya ruhsal durumlarda daha iyi teşhis edebilmesidir. Bir diğeri de, son zamanlardaki gelişmeye rağmen bu tür gruplara katılan pek çok kimse bunlar dan büyük ölçüde yararlandıklarını görmüşlerdir. Kendi kendine yardım gruplarına katılan ve yaşadıkları bir olay depresyonu tetikleyecek olan kişiler böyle deneyimler yaşamış olanların arasına girdiklerine depresyona girmekten kurtulabilirler. Bunların bu gruba girme kararını vermelerin de ve toplantılara katılmalarının devamında hiç kuşkusuz bir arkadaşın, bir akrabanın, doktorun veya sosyal yardım görevlisinin destekleme si gerekecektir. Sadece depresyon geçiren kişiler için oluşturulmuş gruplar eğer depresyon ilk evresine girmedikçe ilk kez depresyona girenler için ille de gerekli değildir. Bu noktada hastaların çoğu neleri olduğunu anlayamadıkları için ne yapmaları gerektiğini de bilemezler. Bu gruplar depresyon nöbetleri geçirenler ya da depresyonun iyileşme evresin de olanlar için daha yararlıdır.

Depresyon çekenlerin yalnız olmadıklarını bil meleri onlara bir rahatlık sağlar. Ayrıca durumlarını iyi bilen insanların desteğinin değerini de iyi bileceklerdir. iyileşme evresinde olanlar, iyileşeceklerine, eğer bu doktor veya iyi niyetli ama bilgisiz arkadaşları yerine deneyimi ilk elden yaşamış biri tarafından söylendiğinde, daha rahat ikna olacaklardır. Depresyonun iyileşme sürecinde gerileme görülmemiş bir şey değildir ve bu gruplar insanları bunlardan kurtarıp tekrar iyileşme yoluna sokmakta gayet başarılı olmuşlardır.